ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγορικό Γραφείο

Σχετικά με εμάς

Το δικηγορικό μας γραφείο εξειδικεύεται στην παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, δραστηριοποιούμενο σε ένα ευρύ φάσμα τομέων του δικαίου. Η άριστη νομική κατάρτιση και ευελιξία μας, η εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών, η ταχύτατη ανταπόκριση, η διαρκής παρακολούθηση των υποθέσεων και η μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία σε συνδυασμό με την τήρηση αυστηρού κώδικα δεοντολογίας και ορθής πρακτικής του δικηγορικού επαγγέλματος, διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των εντολέων μας

Σχετικά Με Εμάς

Τομείς ενασχόλησης - Υπηρεσίες

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη νομική υποστήριξη επιχειρήσεων και εταιρειών, τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και οτιδήποτε αφορά στις εμπορικές συναλλαγές τους με άλλες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα. Τομείς όπως η σύσταση εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, τροποποιήσεις καταστατικών, μετασχηματισμό σε άλλη μορφή, η εταιρική διακυβέρνηση και το Δίκαιο Εταιρειών, η είσπραξη απαιτήσεων (πιστωτικοί τίτλοι, επιταγές, συναλλαγματικές κλπ), η κατοχύρωση και προστασία σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, ο ανταγωνισμός, οι εμπορικές συμβάσεις ανήκουν στο πεδίο εξειδίκευσής μας.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Διοικητικό δίκαιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε άμεσες και εφαρμόσιμες λύσεις στον τομέα του Διοικητικού Δικαίου, τόσο ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων όσο και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών και ειδικότερα παρέχουμε υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με :

 • Φορολογικές διαφορές
 • Προσφυγές, αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής κατά διοικητικών πράξεων πάσης φύσεως και εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων και αρχών
 • Πολεοδομική νομοθεσία
  Αστική Ευθύνη Δημοσίου και ΝΠΔΔ
 • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο – Υπηρεσιακή εξέλιξη
 • Πειθαρχικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ενστάσεις ενώπιον αρμοδίων Διοικητικών Επιτροπών και Αρχών
 • Συνταξιοδοτικά θέματα
 • Δίκαιο Υγείας & Φαρμακευτικό Δίκαιο
 • Διεκδίκηση αναδρομικών δώρων και επιδομάτων που περικόπησαν στο δημόσιο τομέα
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας είτε από την πλευρά του κατηγρούμενου είτε προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Ποινικό δίκαιο
GDPR

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ/GDPR

Διαθέτουμε πιστοποίηση στον τομέα των Προσωπικών Δεδομένων και παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τη συμμόρφωσή τους προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR, έχοντας υλοποιήσει ήδη μέχρι σήμερα δεκάδες Προγράμματα Συμμόρφωσης Εταιρειών διαθέτουμε τις γνώσεις και την εμπειρία να παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες για την ορθή και ουσιαστική εφαρμογή του Κανονισμού, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας, όσο και ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Εκπροσωπούμε αποτελεσματικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα σχετικά με θέματα που άπτονται στην παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην ορθή καθοδήγηση για θέματα ικανοποίησης των δικαιωμάτων τους και υποβολής καταγγελιών προς την Α.Π.Δ.Π.Χ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό μας γραφείο προσφέρει δικαστηριακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε όλα τα σύνθετα ζητήματα οικογενειακού δικαίου όπως ενδεικτικά:

 • Συναινετικά Διαζύγια
 • Διαζύγια με αντιδικία
 • Αγωγές για την διεκδίκηση των αποκτημάτων κατά τη διάρκεια του γάμου
 • Επιμέλεια τέκνων – Συνεπιμέλεια – Επικοινωνία
 • Διατροφές τέκνων
 • Υιοθεσίες
 • Αναγνώριση ή προσβολή πατρότητας
 • Ακύρωση γάμου
 • Σύναψη συμφωνου συμβίωσης
 • Δικαστική συμπαράσταση
 • Παρένθετη μητρότητα
 • Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων
Οικογενειακό δίκαιο
Εμπράγματο δίκαιο

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΚΙΝΗΤΑ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στο realestate είμαστε δίπλα στους πελάτες μας παρέχοντας τους νομικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια αγοράς ή πώλησης κάθε είδους ακινήτου τους, σε συνεννόηση με τους άρτια καταρτισμένους συμβολαιογράφους, μηχανικούς, λογιστές κλπ με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Αναλαμβάνουμε έλεγχο τίτλων ακίνητης περιουσίας, υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας κτηματολογίου, διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών, επενδύσεις σε ακίνητα, αγωγές διανομής ακινήτων, ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές νομής και κυριότητας κλπ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Το γραφείο μας παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) και εταιρείες και επιχειρήσεις στο πλαίσιο οποιουδήποτε ζητήματος αφορά το μεταναστευτικό δίκαιο. Εκπροσωπούμε πελάτες που αναζητούν την εξασφάλιση μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα ή την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και μπορούμε να αναλάβουμε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες οποιουδήποτε τύπου άδειας διαμονής.

Μεταναστευτικό δίκαιο
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε την επίλυση πάσης φύσεως ιδιωτικών διαφορών τόσο σε εξωδικαστικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Μερικοί μόνο από τους τομείς δραστηριότητας στους οποίους ειδικευόμαστε είναι :

 • Κληρονομικές διαφορές – Διαθήκες – Αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς
 • Αγωγές αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα
 • Σύνταξη και έλεγχο συμφωνητικών κάθε είδους
 • Είσπραξη απαιτήσεων και έκδοσης διαταγών πληρωμής
 • Μισθωτικές Διαφορές – Διαταγές απόδοσης μισθίου – Αγωγές καταβολής μισθωμάτων και κοινοχρήστων – Αστικές και εμπορικές μισθώσεις – Αγωγές αναπροσαρμογής μισθώματος
 • Αγωγές αποζημίωσης από ιατρική αμέλεια
 • Διορθώσεις ληξιαρχικής πράξης
 • Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων
 • Εμπράγματο δίκαιο – Αγωγές αναγνώρισης και διεκδίκησης κυριότητας και νομής
 • Εργατικές διαφορές πάσης φύσεως
 • Αγωγές αδικοπραξίας
 • Σωματεία σύσταση και εκπροσώπηση
 • Αρχαιρεσίες και δικαστική προσβολή αυτών

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επεξεργασία και αντιμετώπιση ζητημάτων τραπεζικού δικαίου και ειδικεύεται στην αποτελεσματική διαχείριση της υπερχρέωσης και των μη εξυπηρετούμενων («κόκκινων») δανείων εταιρειών και φυσικών προσώπων, έχοντας χειριστεί με επιτυχία πολλές υποθέσεις που αφορούν ενδεικτικά σε:

 • Νόμος Κατσέλη (Ν.3869/2010)
 • Εξωδικαστικός Συμβιβασμός (Ν.4469/2017) Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Ν.4738/2020)
 • Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, εκθέσεων αναγκαστικής κατάσχεσης ή προγραμμάτων πλειστηριασμού
 • Ρύθμιση δανείων με διαγραφή μέρους τόκων και κεφαλαίου κατόπιν εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης με τράπεζες
 • Έλεγχος όρων τραπεζικών δανειακών συμβάσεων και επαναφορά της στη δίκαιη και νόμιμη κατάσταση στην περίπτωση που εμπεριέχουν υπέρμετρα επαχθείς και καταχρηστικούς όρους
 • Απαλλαγή εγγυητών
 • Ελβετικό φράγκο
 • Κώδικα Δεοντολογίας
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.